اینفوگرافی/کارگز ایرانی، ارزانتر از کارگر چینی و پاکستانی