فتوکاتور/ جوادی خطاب به سیف: پول نفت کجاست؟

 

جوادی خطاب به سیف: پول نفت کجاست؟- نفت ما