اختصاصی "نفت ما"؛
تعدادی از کارکنان شرکت "متن" بازداشت شدند
تعدادی از کارکنان شرکت
تعدادی از کارکنان شرکت متن شاغل در میدان نفتی یادآوران به دلیل مسایل مالی بازداشت شده اند.

  براساس اخبار رسیده به  آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، تعدادی از کارکنان شرکت متن شاغل در  میدان نفتی یادآوران به دلیل مسایل مالی بازداشت شده اند.

 میدان نفتی یادآوران که در اهواز و در مجاورت میدان سندباد یکی از میدان های نفتی عراق است قرار دارد.

 

نظرات: