روزنگار نفت/ نهم مرداد
روزنگار نفت/ نهم مرداد
در نهم مرداد ۱۳۳۶ نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید و به موجب آن اجازه توسعه سریع صنعت نفت ایران در سراسر کشور و از طریق قراردادهای جدید نفتی به شرکت ملی نفت ایران داده شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، همچنین در نهم مرداد 1352 قانون الغای قرارداد با کنسرسیوم مصوب 1333 و اجازه اجرای قرارداد خرید و فروش نفت به تصویب رسید. به همین مناسبت 9 امرداد روز نفت نامیده شد.

نظرات: