ادامه تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی
ادامه تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی
تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی همچنان ادامه دارد.

 

 

نظرات: