تصاویر اختصاصی "نفت ما"از نمایشگاه ادیپک ابوظبی امارات
تصاویر اختصاصی
نمایشگاه ادیپک ابوظبی امارات که از روز گذشته آغاز بکار کرده است تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.در این نمایشگاه سازندگان ایرانی حضور ندارند.

ادیپکادیپک ابوظبیادیپک ادیپکادیپکادیپک اماراتادیپک ابوظبی اماراتادیپک

نظرات: