مدیرعامل پتروپارس ایران تغییر کرد
مدیرعامل پتروپارس ایران تغییر کرد
مدیرعامل پتروپارس ایران تغییر کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،طی مراسمی مهندس نعمت الله علیرضایی تودیع و مهندس پیله چیان لنگرودی به عنوان مدیرعامل جدیدشرکت پتروپارس ایران (PPI ) معرفی شد.

نظرات: